Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy Old Fiat Clubu

Stanovy zapsaného spolku Old Fiat Club

Úplné znění ke dni 29. 12. 2015

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Název spolku: Old Fiat Club, zapsaný spolek (dále též „Old Fiat Club, z. s.“ nebo „spolek“)
 2. Sídlo spolku: Těšínská 1141, 738 01 Frýdek-Místek
 3. Datum vzniku spolku: 19. 11. 2011
 4. Datum registrace: 30. 11. 2011 - VS/1-1/86649/11-R
 5. Datum vepsání do spolkového rejstříku: 1. 1. 2014
 6. Spisová značka: L 10043, vedená u Krajského soudu v Ostravě
 7. IČO: 22763601
 8. Old Fiat Club, z. s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214-302 zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
 9. Old Fiat Club, z. s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace, založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým jsou historická vozidla (automobily, motocykly, tříkoly, motorová vozítka, jízdní kola a další). Posláním spolku je zejména:
 1. sdružování majitelů historických vozidel, především italských značek, kteří je provozují a udržují v dobrém technickém stavu (veterány a historická vozidla dle specifikace FIVA starší 30 let);
 2. sdružování majitelů italských vozidel z kategorie jungtimer (mladších 30 let);
 3. sdružování zájemců o historická vozidla, kteří taková vozidla nevlastní.

8.  Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

 

Článek 2

Činnost Old Fiat Clubu, z. s.

 1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. I, a to je prováděno zvláště prostřednictvím:

pořádáním veteránských srazů, spanilých jízd veteránů a výletů historickými vozidly, a to i v mezinárodním rozsahu,

 1. pořádáním veteránských akcí a soutěží ve spolupráci s dalšími spolky a subjekty;
 2. pořádáním vzdělávacích akcí a bezpečnostně preventivních motoristických akcí;
 3. pořádáním vzdělávacích akcí a výstav historických vozidel, modelů vozidel a dalšího sportovního materiálu.

2.    K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále vedlejší činnosti:

 1. podílí se na propagaci vozidel italských výrobců;
 2. pořádá také výlety bez vozidel a společné návštěvy kulturních akcí;
 3. pořádá také akce a soutěže pro děti a mládež.
 1. Spolek zajišťuje svým členům seznámení s provozem, opravami a údržbou vozidel, zajišťuje také pravidelná školení o bezpečnosti silničního provozu, zdravotnický výcvik první pomoci a provádí další zájmovou činnost.
 2. Spolek podporuje péči o historicky cenná vozidla v původním historickém stavu nebo opravená do stavu odpovídajícího době vzniku vozidla. Svým členům, kteří jsou majiteli vozidel starších 30 let, pomáhá zajistit zprostředkovanou pomoc při shánění náhradních dílů, provádění údržby a oprav.
 3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.
 1. O svých aktivitách spolek informuje veřejnost ve sdělovacích prostředcích, vydáváním informačních materiálů, publikací a vedením klubové webové stránky www.oldfiat.estranky.cz.
 2. Akcí spolku se mohou zúčastnit také další zájemci a příznivci vozů italských značek, rodinní příslušníci a také široká veřejnost.
 3. Pro členy spolku, příznivce spolku a jejich rodinné příslušníky spolek pořádá akce rodinného typu, oslavy narozenin, apod., které mají uzavřený charakter s vyloučením široké veřejnosti.

 

Článek 3

Členství v Old Fiat Clubu, z. s.

 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku Old Fiat Club, z. s. (dále jen člen) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního zástupce.
 2. Členy spolku se mohou stát majitelé historických vozidel, především italských značek, která jsou starší 30 let, majitelé italských vozidel z kategorie jungtimer (mladší 30 let) a také zájemci o historická vozidla.
 3. Minimální počet členů spolku jsou 3 osoby.
 4. Fyzická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru spolku o přijetí její žádosti o členství. Výbor spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za členy by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění poslání spolku.
 5. Členem spolku může být i právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán, ledaže právnická osoba určí jiného zástupce.
 6. Ukončení členství:
 1. dobrovolné vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru;
 2. úmrtím člena;
 3. vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku; výbor spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje zásady a cíle spolku a zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádné plnění poslání spolku;
 4. nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného výborem, a to prvním dnem prodlení se zaplacením členských příspěvků;
 5. zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu.
 1. Člen může navrhnout do 15 dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala rozhodčí komise.
 2. Práva členů:
 1. účastnit se činnosti spolku;
 2. být pravidelně informován o dění ve spolku;
 3. užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy na účastnických poplatcích, atp.);
 4. podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na svoje podání;
 5. volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku;
 6. nahlížet do všech podkladů, týkajících se činnosti sdružení a na svůj náklad žádat  o pořízení kopie, opisu či výpisu z těchto podkladů;
 7. na členské schůzi být informován o práci výboru a hospodaření spolku.
 1. Povinnosti členů:
 1. platit členské příspěvky ve stanovené výši;
 2. chránit a zachovávat dobré jméno spolku;
 3. dodržovat stanovy spolku a napomáhat výboru v činnosti spolku;
 4. upozorňovat výbor na problémy a navrhovat řešení.
 1. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
 2. Výbor spolku je povinen vést seznam členů a evidenci placení členských příspěvků, zápisy do seznamu pořizují členové výboru, evidenci příspěvků vede hospodář spolku. Seznam členů je neveřejný, slouží interní potřebě spolku a jeho údaje nemohou být předány třetí osobě.
 3. Seznam členů může být uveřejněn jedině se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni; při uveřejnění neúplného seznamu členů z něj musí být patrné, že je neúplný.

 

Článek 4

Orgány Old Fiat Clubu, z. s.

 1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:
 1. členská schůze;
 2. výbor;
 3. předseda;
 4. kontrolní komise.
 1. Nejvyšším orgánem Old Fiat Clubu, z. s. je členská schůze, která je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.
 2. Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.
 3. V nutném případě může být pro řešení sporných záležitostí, náležejících do spolkové samosprávy, zřízena rozhodčí komise. Komise je tříčlenná a volí ji a odvolává členská schůze. Členy rozhodčí komise mohou být jedině bezúhonné, zletilé a plně svéprávné osoby, které ve spolku nepůsobí jako členové statutárního orgánu nebo kontrolní komise.

 

Článek 5

Členská schůze Old Fiat Clubu, z. s.

 1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:
 1. určit hlavní zaměření činnosti spolku;
 2. rozhodovat o změně stanov;
 3. stanovení výše a splatnosti členských příspěvků;
 4. schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané výborem;
 5. schvalovat výsledek hospodaření spolku;
 6. volit členy výboru, předsedu a členy kontrolní komise;
 7. rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku.
 1. Členskou schůzi svolává výbor Old Fiat Clubu, z. s. podle potřeby, nejméně jednou ročně, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní uzávěrky, sestavené k 31. prosinci předchozího kalendářního roku, nejpozději však do 31. října následujícího roku.
 2. Členská schůze je usnášení schopná, je-li místo a čas schůze oznámeno všem členům nejméně 5 dní předem a zúčastní-li se jí více než 50% členů spolku. Při hlasování má každý člen jeden hlas.
 3. Na žádost nejméně 1/3 členů musí být svolána mimořádná členská schůze. Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do 8 týdnů po doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do 30 dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.
 4. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen je oprávněn zúčastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.
 5. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně 30 dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho zúčastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.
 6. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech mají stejnou váhu. Členská schůze je schopná se usnášet za nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.
 7. Jednání valné schůze řídí předseda nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných při ní hlasovat.
 8. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy a kde se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.
 9. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze.

 

Článek 6

Výbor Old Fiat Clubu, z. s.

 1. Výbor je druhým nejvyšším orgánem spolku, řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směrnicemi schválenými členskou schůzí po celé své funkční období.
 2. Výbor je statutárním orgánem a má 3 členy – předsedu, místopředsedu a tajemníka. Jednat jménem spolku může vždy jen předseda společně s dalším členem výboru. V případě nutnosti po schválení členskou schůzí může být rozšířen o další členy.
 3. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména na řádné naplňování poslání spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o rozvoj spolku.
 4. Výbor je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne, na další členy spolku.
 5. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.
 6. Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor je usnášení schopný pouze za účasti všech jeho členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Na chůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté.
 7. Pozvání na chůzi výboru musí být písemné a musí být odesláno s programem nejméně 14 dnů před termínem schůze. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné pouze ze závažných důvodů a pouze pokud to výbor po svém svolání schválí.
 8. Předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výboru, požádá-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu jeho svolání a programu schůze.
 9. Do výlučné kompetence výboru patří:
 1. svolávat členskou schůzi;
 2. přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční uzávěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku;
 3. posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy členské schůzi;
 4. dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku;
 5. přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr;
 6. přijímat členy;
 7. rozhodovat o vyloučení členů;
 8. rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody;
 9. rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků;
 10. schvalovat interní organizační normy spolku.

 

Článek 7

Předseda Old Fiat Clubu, z. s.

 1. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku a navenek za spolek jedná společně s jedním z dalších členů výboru. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis vždy předseda a jeden další člen výboru.
 2. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.
 3. Předseda je volen členskou schůzí ze zvolených členů výboru. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.
 4. K výlučným kompetencím předsedy patří
 1. vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání;
 2. svolání a vedení schůzí výboru;
 3. pracovní dohled nad zaměstnanci spolku a dobrovolnými spolupracovníky.
 1. Předseda se řídí zákony České republiky, stanovami spolku a rozhodnutími výboru a členské schůze.
 2. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy či zaměstnance spolku.

 

Článek 8

Kontrolní komise Old Fiat Clubu, z. s.

 1. Kontrolní komise má 3 členy. Členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze z řad členů spolku. Kontrolní komise si ze svého středu volí zástupce kontrolní komise, který ji zastupuje při jednání s ostatními orgány spolku a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti spolku. Kontrolní komise se zodpovídá členské schůzi.
 2. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru spolku. Členem kontrolní komise nesmí být osoba blízká členům výboru.
 3. Úkolem kontrolní komise je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku probíhají v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami, organizačními normami spolku a rozhodnutími členské schůze a výboru.
 4. Kontrolu provádí kontrolní komise závisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční uzávěrky hospodaření.
 5. Při provádění kontrol je kontrolní komise povinna postupovat objektivně a nestranně. Zahájení a ukončení kontroly oznámí kontrolní komise předsedovi bez zbytečného prodlení.
 6. Kontrolní komise je oprávněn nahlížet do všech dokladů spolku a dát přezkoumat roční závěrku nezávislým auditorem.
 7. O výsledku kontroly předá kontrolní komise do 14 dnů předsedovi a následně členské schůzi písemnou zprávu. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které za ně nesou odpovědnost a návrh na opatření k nápravě.
 8. Všichni členové, výbor spolku i zaměstnanci jsou povinni s kontrolní komisí v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou součinnost.
 9. Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry kontrolní komise, mají právo připojit k revizní zprávě své písemné vyjádření.

 

Článek 9

Majetek a hospodaření Old Fiat Clubu, z. s.

 1. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.
 2. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.
 3. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit i financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
 4. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním, vzdělávacím nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.
 5. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.
 6. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku. Evidenci členských příspěvků, finanční agendu a evidenci majetku spolku vede pověřený hospodář, kterého navrhuje výbor a schvaluje členská schůze.
 7. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.
 8. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem.
 9. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích spolku.

 

Článek 10

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy Old Fiat Clubu, z. s. byly přijaty výroční členskou schůzí dne 29. 12. 2015. V tento den pozbývají platnost dosavadní stanovy Old Fiat Clubu, o. s. ze dne 19. 11. 2011.
 2. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejich přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.
 3. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 4. Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má podobné poslání a cíle jako spolek.
 5. O ukončení činnosti spolku dobrovolným rozpuštěním může rozhodnout pouze členská schůze, které se zúčastní nadpoloviční většina členů a pokud toto rozhodnutí schválí alespoň 2/3 ze zúčastněných členů.
 6. V případě zániku „Old Fiat Clubu“ poslední členská schůze také rozhodne o případném majetkovém vypořádání sdružení.