Jdi na obsah Jdi na menu
 


Veterán a emisní zóna

Nepustí radnice veterány do měst?

 

Dne 19. 10. 2011 nabyla účinnosti novela zákona č. 86/2002 Sb. „O ochraně ovzduší“. Tato novela do našeho právního řádu zavedla institut tzv. „nízkoemisních zón“. V ustanovení nového §7a tohoto zákona se stanoví, že obec může na svém území nebo na jeho části stanovit nařízením zónu s omezením provozu motorových silničních vozidel, a to buď ve zvláště chráněných územích (dle zákona o ochraně přírody a krajiny), v lázeňských místech (např. Klimkovice) anebo tam, kde došlo k překročení imisních limitů (centra velkých měst). Obce však mohou tyto zóny vyhlásit pouze tam, kde existuje objízdná trasa bez omezení po pozemní komunikaci stejné nebo vyšší třídy.

Problematika tzv. „nízkoemisních zón“ (tj. zón s omezením provozu motorových silničních vozidel) je s účinností od 1. 9. 2012 upravena v § 14 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Na ni navázalo nové nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách, které dne 6. 2. 2013 schválila vláda ČR.

Začátek a konec nízkoemisní zóny bude vyznačen příslušnou dopravní značkou a vjezd do ní bude povolen pouze pro silniční motorová vozidla označená emisní plaketou s uvedením emisní kategorie a v souladu s podmínkami stanovenými takovou příslušnou značkou. Porušení této povinnosti bude přestupkem dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

 

Omezení provozu v nízkoemisních zónách se nevztahuje na

zvláštní vozidla25),

vozidla integrovaného záchranného systému,

vozidla k řešení mimořádné události26) nebo v souvislosti s řešením krizové situace27), včetně zásobování postižených míst, svozu dřeva po živelní pohromě, jízd speciálních vozidel pro odstranění následků škod (lesní stroje, stavební stroje),

vozidla přepravující osoby zdravotně postižené, označená podle příslušných předpisů,

vojenská vozidla Armády České republiky a NATO,

historická vozidla,

vozidla k provádění činností bezprostředně spojených s prováděnou údržbou, opravami
a výstavbou pozemních komunikací nebo drah, plynových zařízení, elektroenergetických zařízení, energetických zařízení soustav zásobování tepelnou energií a vodárenských zařízení,

vozidla k přepravě poštovních zásilek,

vozidla k přepravě komunálního odpadu,

vozidla určená k odstranění závad vodovodů, kanalizací, plynovodů, elektrických sítí, rozvodů soustav zásobování tepelnou energií, sítí veřejných elektronických komunikací a dalších inženýrských sítí ve veřejném zájmu,

vozidla zajišťující veřejnou linkovou dopravu28),

osoby s trvalým pobytem na území nízkoemisní zóny.

_______________

25)        § 3 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb.

26)        Zákon č. 239/2000 Sb.

27)        Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

28)        § 2 odst. 6 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

Úřad obce, která nízkoemisní zónu vyhlásila, pak může na základě žádosti povolit ještě další individuální výjimky (z důvodu nemoci, podnikání, pro vozidla sloužící k přepravě na kulturní akce atd.).

Zákon přikazuje obcím stanovit účinnost nařízení o vyhlášení nízkoemisní zóny nejdříve 12 měsíců od jeho vyhlášení.

Z formulace v tomto zákoně bohužel nevyplývá, jakým způsobem se budou stanovovat historická vozidla – jen na veteránských značkách, s veteránskou testací (bude stačit klubová, krajská nebo bude ještě nějaká jiná?) nebo podle předpisu FIVA – tedy vozidla starší 30 let?

Bohužel toto opatření se vztahuje také na všechny historické motocykly (kategorie L), podle zákona se berou motorky registrované před 1. 1. 1993 jako emise nesplňující (rok výroby a případná emisní norma nejsou vůbec důležité). 

 

Způsob zařazení vozidel do emisních kategorií

 

I. Vozidla kategorie M, N podle jiného právního předpisu2) se vznětovými motory

 

Mezní hodnoty emisí

První zápis vozidla kategorie M1 nebo N1 do registru silničních vozidel

První zápis vozidla kategorie M2, M3, N2 nebo N3 do registru silničních vozidel

Emisní kategorie 1

vozidla splňující mezní hodnoty emisí EURO 1 a horší

před 1. lednem 1997

před 1. říjnem 1996

Emisní kategorie 2

vozidla splňující mezní hodnoty emisí EURO 2 nebo EURO 1 s dodatečnou instalací filtru pevných částic

od 1. ledna 1997           do 31. prosince 2000

od 1. října 1996             do 30. září 2001

Emisní kategorie 3

vozidla splňující mezní hodnoty emisí EURO 3 nebo EURO 2 s dodatečnou instalací filtru pevných částic

od 1. ledna 2001           do 31. prosince 2005

od 1. října 2001           do 30. září 2006

Emisní kategorie 4

vozidla splňující mezní hodnoty emisí EURO 4 a lepší nebo EURO 3 s dodatečnou instalací filtru pevných částic

od 1. ledna 2006

od 1. října 2006

II. Vozidla kategorie M, N podle jiného právního předpisu2) se zážehovými motory

 

Mezní hodnoty emisí

První zápis vozidla kategorie M1 nebo N1 do registru silničních vozidel

První zápis vozidla kategorie M2, M3, N2 nebo N3 do registru silničních vozidel

Emisní kategorie 1

vozidla nesplňující žádné mezní hodnoty emisí EURO

před 1. lednem 1993

před 1. lednem 1993

Emisní kategorie 4

vozidla splňující mezní hodnoty emisí EURO 1 a lepší

od 1. ledna 1993

od 1. ledna 1993

 

 

III. Vozidla kategorie L podle jiného právního předpisu2) s prvním zápisem vozidla do registru silničních vozidel před 1. lednem 1993 se zařazují do emisní kategorie 1 a s prvním zápisem vozidla do registru silničních vozidel od 1. ledna 1993 do emisní kategorie 4.

 

IV. Do emisní kategorie 4 se vždy zařazují vozidla kategorie M, N která

 

1.     mají elektrický pohon,

2.     mají hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor,

3.   používají jako palivo zkapalněný ropný plyn označovaný jako LPG, stlačený zemní plyn označovaný jako CNG nebo bioplyn,

4.    jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového benzínu a ethanolu 85 označovaného jako E85.