Jdi na obsah Jdi na menu
 

Veteránisté pozor - důležité informace!

 

Veteránisté pozor – důležité informace!

 Vozidlo, jehož stáří je více jak 50 let, je označeno jako národní bohatství státu (je úplně jedno, jestli je na veteránských nebo bílých značkách – platí to pro parní vůz, nákladní i osobní auto, motorku, tramvaj, přívěsný vozík, jízdní kolo atd.). Když s ním pojedete na akci na Slovensko, do Polska, Rakouska, Německa, musíte mít u sebe platné vývozní povolení z Technického muzea v Brně nebo v Praze (viz. postup níže). Vývozní povolení platí po dobu 5 let, z vlastní zkušenosti stačilo poslat foto a vystavení bylo zdarma. V nejbližší době budu obnovovat pro ŠKODU FELICA SUPER.

 

 Vývozy a osvědčení

Dne 25. února 2004 vstoupil v platnost zákon č. 80/2004 Sb., kterým se změnil původní zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb. Vstupem České republiky do Evropské unie platnost tohoto zákona neskončila. I nadále je třeba, aby předměty kulturní hodnoty při vývozu z území České republiky byly doloženy příslušným osvědčením k vývozu. Dosud se platnost tohoto zákona týkala převážně státních institucí, muzeí a galerií, církví apod., nově bude kladen důraz na dodržování tohoto zákona i u fyzických osob. Nová úprava zákona zavedla zcela nově vývoz předmětů kulturní hodnoty na dobu určitou, určený zejména pro případy výjezdu historických vozidel či motocyklů do zahraničí. Novela rovněž nově stanovuje, že žádost o vydání osvědčení podává výhradně vlastník předmětu a současně určuje oborovou a místní příslušnost odborných organizací, které osvědčení vydávají. Národní technické muzeum v Praze a Technické muzeum v Brně jsou pověřeny vydávat osvědčení pro předměty z oboru vědy, techniky a průmyslu.

Předměty kulturní hodnoty z oboru vědy, techniky a průmyslu, kterých se to týká:

 • motorové a nemotorové silniční, kolejové, letecké a lodní dopravní prostředky i nekompletní starší 50 let
 • časoměrné a astronomické přístroje a zařízení starší 70 let * zařízení pro záznam, zpracování, přenos nebo reprodukci obrazu, zvuku, dat a informací starší 50 let
 • polygrafické a kancelářské stroje, tiskové formy starší 50 let
 • tiskové formy k průmyslovému potisku textilií starší 50 let
 • domácí a spotřební technika starší 70 let
 • energetické a hnací stroje starší 80 let
 • výrobní stroje a zařízení starší 80 let
 • vědecké a technické přístroje a zařízení starší 80 let
 • návrhy, prototypy a individuální nebo malosériové realizace pro průmyslovou výrobu starší 50 let
 • originální náčrty, kresby, výkresová dokumentace a modely z oblasti vědy, techniky a architektury (**) starší 50 let
 • stejnokroje, znaky a odznaky (*) do roku 1950 včetně
 • dokumentační materiál a osobní památky, vztahující se k významným osobnostem z oborů vědy, techniky a dopravy (**)

(*) Jedno osvědčení pro takto označené předměty lze vydat i na jejich soubor. Žádost musí být opatřena fotografiemi, z nichž lze identifikovat jednotlivé předměty. Nedílnou přílohou žádosti musí být seznam předmětů, tvořících soubor, s uvedením příslušných identifikačních údajů. (**) Jedno osvědčení pro takto označené předměty lze vydat i na jejich soubor. Žádost nemusí být opatřena fotografiemi. Nedílnou přílohou žádosti musí být seznam předmětů, tvořících soubor, s uvedením příslušných identifikačních údajů, umožňujících rozlišení předmětů tvořících soubor. Poznámka: Není-li uvedena cena tržní, jedná se o předměty kulturní hodnoty bez ohledu na cenu.

Územní působnost NTM dle místa trvalého pobytu či sídla vlastníka:

 • hlavní město Praha
 • Středočeský kraj
 • Jihočeský kraj
 • Plzeňský kraj
 • Karlovarský kraj
 • Ústecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Pardubický kraj

Pozn.: Pro Moravskoslezský, Zlínský a Olomoucký kraj je územně příslušné Technické muzeum Brno, jinak výše a níže uvedený proces platí úplně stejně tamtéž.

Žádost o vydání osvědčení k trvalému vývozu nebo k vývozu na dobu určitou předkládá vlastník Národnímu technickému muzeu ve čtyřech stejnopisech označených A, B, C a D pro každý předmět (trvalý vývoz z území ČR – SEVT 30 990 01 a vývoz na dobu určitou z území ČR – SEVT 30 990 2). Každý ze čtyř stejnopisů vlastník řádně vyplní na stroji nebo hůlkovým písmem v oddílech jemu určených (přední strana tiskopisu). Vyplněné údaje musí být identické, úplné a čitelné. Ke každému stejnopisu přiloží (prosíme nenalepovat) dvě fotografie (shodné na stejnopisu A, B, C a D) o velikosti 9×13 cm (pohled přední a zadní strany předmětu, resp. bočních stran u motocyklů a předo-bočního a zado-bočního pohledu u vícestopých dopravních prostředků). Žádost je vhodné doplnit identifikační dokumentací předmětu, například xerokopií technického průkazu u motorových vozidel. Rovněž prosíme žadatele o poskytnutí kontaktních údajů (e-mail, telefon) pro případné doplnění identifikační dokumentace.

Osvědčení k vývozu na dobu určitou lze vydat nejdéle na 5 let. Jsou vydávána bezplatně a mohou sloužit jak k jednorázovému vývozu, tak k vývozům opakovaným. Vlastník předmětu je povinen ve lhůtě 15 dnů po uplynutí doby platnosti osvědčení odevzdat stejnopis D odborné organizaci, která osvědčení vydala. V případě, že se vývoz neuskutečnil, vrací organizaci ve stejné lhůtě stejnopisy B, C a D. POZOR, při nedodržení těchto zákonných povinností hrozí udělení pokuty až do výše 20.000, – Kč.

Osvědčení k trvalému vývozu platí po dobu 3 let ode dne jeho vydání a poplatek za jeho vydání činí 500, – Kč.

Osvědčení nemohou být nahrazena posudky soudního znalce. Posudek tedy nemůže být znalcem vepsán do tiskopisu.

Vlastník může k vykonání všech úkonů spojených s vývozem předmětu kulturní hodnoty zmocnit třetí osobu. Plná moc však musí být opatřena úředně ověřeným podpisem vlastníka.

Je-li vlastníkem fyzická nebo právnická osoba, která nemá na území ČR trvalý pobyt nebo sídlo, je žádost předložena místně příslušné odborné organizaci dle místa, kde se předmět kulturní hodnoty nacházel v době jeho nabytí. Jestliže místní příslušnost nelze určit, je možno žádost předložit kterékoli oborově příslušné organizaci.

Do působnosti tohoto zákona nespadají předměty prohlášené za kulturní památku dle zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ani předměty, které jsou součástí sbírek zařazených do Centrální evidence sbírek dle zákona č. 122/2000 Sb. O povolení k vývozu těchto předmětů je třeba žádat přímo Ministerstvo kultury ČR.

Žádosti lze zasílat doporučeně na adresu Národního technického muzea, oddělení vývozů, Kostelní 42, 170 78 Praha 7. NTM vyřizuje žádosti o vydání osvědčení pro předměty kulturní hodnoty v zákonné lhůtě 21 kalendářních dnů ode dne jejich obdržení. Zpracované žádosti si žadatelé (vlastníci), příp. osoby jimi zmocněné vyzvednou osobně proti podpisu v NTM nebo jim budou po vzájemné dohodě zaslány na dobírku proti zákonem stanovenému poplatku 500, – Kč. Osoba zastupující žadatele je při jednání s NTM povinna tuto skutečnost doložit úředně ověřenou plnou mocí.

 
 Fotoalbum


Archiv

Kalendář
<< červenec / 2024 >>


Statistiky

Online: 14
Celkem: 962512
Měsíc: 44086
Den: 1408